021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

ورق روغنی ST13

برچسب های مرتبط:
حجم 0.33 MB
نسخه PDF
دانلود

ورق سرد روغنی

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1725 ورق روغنی 0/5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 49,700 تومان 54,173 تومان 15:52 1402/03/18
1107 ورق روغنی 0/4 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:53 1402/03/18
1108 ورق روغنی 0/5 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 48,800 تومان 53,192 تومان 15:53 1402/03/18
1724 ورق روغنی 0/6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:52 1402/03/18
1723 ورق روغنی 0/6 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 49,750 تومان 54,228 تومان 15:53 1402/03/18
1111 ورق روغنی 0/8 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 47,300 تومان 51,557 تومان 15:53 1402/03/18
1109 ورق روغنی 0/8 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 47,300 تومان 51,557 تومان 15:53 1402/03/18
1112 ورق روغنی 0/9 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:53 1402/03/18
1111 ورق روغنی 0/9 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:53 1402/03/18
1113 ورق روغنی 1 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 48,800 تومان 53,192 تومان 15:53 1402/03/18
1114 ورق روغنی 1 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 48,800 تومان 53,192 تومان 15:53 1402/03/18
1722 ورق روغنی 1/25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:53 1402/03/18
1115 ورق روغنی 1/5فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:53 1402/03/18
1116 ورق روغنی 1/5فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 48,800 تومان 53,192 تومان 15:53 1402/03/18
1118 ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 48,800 تومان 53,192 تومان 15:53 1402/03/18
1117 ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 48,800 تومان 53,192 تومان 15:53 1402/03/18

ورق سرد روغنی

ورق روغنی هفت الماس

آخرین بروزرسانی : 16 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1736 ورق روغنی 0/4 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:52 1402/03/18
1735 ورق روغنی 0/9 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 44,200 تومان 48,178 تومان 15:52 1402/03/18
1119 ورق روغنی 0/4 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:53 1402/03/18
1121 ورق روغنی 0/5 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:53 1402/03/18
1120 ورق روغنی 0/5 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:53 1402/03/18
1122 ورق روغنی 0/6 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:53 1402/03/18
1123 ورق روغنی 0/6 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:53 1402/03/18
1124 ورق روغنی 0/7 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 43,900 تومان 47,851 تومان 15:53 1402/03/18
1125 ورق روغنی 0/9 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 43,900 تومان 47,851 تومان 15:53 1402/03/18
1734 ورق روغنی 1/5 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 44,200 تومان 48,178 تومان 15:52 1402/03/18
1733 ورق روغنی 1/5 هفت الماس 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 44,000 تومان 47,960 تومان 15:52 1402/03/18
1128 ورق روغنی 1 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 43,900 تومان 47,851 تومان 15:53 1402/03/18
1125 ورق روغنی 1 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 43,900 تومان 47,851 تومان 15:53 1402/03/18
1129 ورق روغنی 1/25هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 43,900 تومان 47,851 تومان 15:53 1402/03/18
1128 ورق روغنی 1/25هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 43,900 تومان 47,851 تومان 15:53 1402/03/18
1130 ورق روغنی 1/5هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 43,900 تومان 47,851 تومان 15:53 1402/03/18
1732 ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:52 1402/03/18
1730 ورق روغنی 2 هفت الماس 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:52 1402/03/18
1731 ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:52 1402/03/18

ورق سرد روغنی

ورق روغنی فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7530 ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,700 تومان 49,813 تومان 15:49 1402/03/18
7529 ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,700 تومان 49,813 تومان 15:52 1402/03/18
7528 ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,700 تومان 49,813 تومان 15:52 1402/03/18
7527 ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,800 تومان 49,922 تومان 15:52 1402/03/18
7526 ورق روغنی 0/4 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:52 1402/03/18
7525 ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,800 تومان 49,922 تومان 15:52 1402/03/18
7524 ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,800 تومان 49,922 تومان 15:52 1402/03/18
7523 ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,800 تومان 49,922 تومان 15:52 1402/03/18
7522 ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,800 تومان 49,922 تومان 15:52 1402/03/18
7520 ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,800 تومان 49,922 تومان 15:52 1402/03/18
1758 ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 45,700 تومان 49,813 تومان 15:52 1402/03/18
7521 ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,800 تومان 49,922 تومان 15:52 1402/03/18
1757 ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 45,700 تومان 49,813 تومان 15:52 1402/03/18
1756 ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 45,700 تومان 49,813 تومان 15:52 1402/03/18
1755 ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 45,700 تومان 49,813 تومان 15:52 1402/03/18
1753 ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 45,700 تومان 49,813 تومان 15:52 1402/03/18
1754 ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 45,700 تومان 49,813 تومان 15:52 1402/03/18
1752 ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:52 1402/03/18
1752 ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 46,700 تومان 50,903 تومان 15:52 1402/03/18
1751 ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 46,700 تومان 50,903 تومان 15:52 1402/03/18
1750 ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:52 1402/03/18
7539 ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 46,700 تومان 50,903 تومان 15:49 1402/03/18
7538 ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 46,700 تومان 50,903 تومان 15:49 1402/03/18
7534 ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,700 تومان 49,813 تومان 15:49 1402/03/18
7533 ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,700 تومان 49,813 تومان 15:49 1402/03/18
7541 ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 46,700 تومان 50,903 تومان 15:49 1402/03/18
7540 ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 46,700 تومان 50,903 تومان 15:49 1402/03/18
7537 ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 46,700 تومان 50,903 تومان 15:49 1402/03/18
7536 ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,700 تومان 49,813 تومان 15:49 1402/03/18
7537 ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
7535 ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,700 تومان 49,813 تومان 15:49 1402/03/18
7532 ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,700 تومان 49,813 تومان 15:49 1402/03/18
7531 ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 45,700 تومان 49,813 تومان 15:49 1402/03/18
1759 ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 45,700 تومان 49,813 تومان 15:52 1402/03/18
7542 ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
7536 ورق روغنی 2 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18

ورق سرد روغنی

ورق روغنی گیلان

آخرین بروزرسانی : 16 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0274 ورق روغنی 0/9 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0273 ورق روغنی 0/9 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0272 ورق روغنی 0/8 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0264 ورق روغنی 0/4 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0266 ورق روغنی 0/5 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0265 ورق روغنی 0/5 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0268 ورق روغنی 0/6 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0267 ورق روغنی 0/6 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0269 ورق روغنی 0/7 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0272 ورق روغنی 0/8 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0275 ورق روغنی 1 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0261 ورق روغنی 1 گیلان 1000 رول st12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0262 ورق روغنی 1/2 گیلان 1000 رول st12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0263 ورق روغنی 1/5 گیلان 1000 رول st12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
0271 ورق روغنی 0/7 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:49 1402/03/18
نظرات ثبت شده
دیدگاه بگذارید

شماره تلفن و ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.