021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت و خرید ورق روغنی ST12

برچسب های مرتبط:
حجم 0.14 MB
نسخه PDF
دانلود

ورق سرد روغنی

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : 3 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1725 ورق روغنی 0/5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:18 1401/09/07
1107 ورق روغنی 0/4 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:18 1401/09/07
1108 ورق روغنی 0/5 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 29,750 تومان 32,428 تومان 16:18 1401/09/07
1724 ورق روغنی 0/6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:18 1401/09/07
1723 ورق روغنی 0/6 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 28,850 تومان 31,447 تومان 16:18 1401/09/07
1111 ورق روغنی 0/8 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 27,200 تومان 29,648 تومان 16:18 1401/09/07
1109 ورق روغنی 0/8 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 27,200 تومان 29,648 تومان 16:18 1401/09/07
1112 ورق روغنی 0/9 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:18 1401/09/07
1111 ورق روغنی 0/9 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:18 1401/09/07
1113 ورق روغنی 1 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 26,850 تومان 29,267 تومان 16:18 1401/09/07
1114 ورق روغنی 1 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 26,850 تومان 29,267 تومان 16:18 1401/09/07
1722 ورق روغنی 1/25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:18 1401/09/07
1115 ورق روغنی 1/5فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:18 1401/09/07
1116 ورق روغنی 1/5فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 28,950 تومان 31,556 تومان 16:18 1401/09/07
1118 ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 27,550 تومان 30,030 تومان 16:18 1401/09/07
1117 ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 27,550 تومان 30,030 تومان 16:18 1401/09/07

ورق سرد روغنی

ورق روغنی هفت الماس

آخرین بروزرسانی : 2 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1736 ورق روغنی 0/4 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
1735 ورق روغنی 0/9 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:20 1401/09/07
1119 ورق روغنی 0/4 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 33,650 تومان 36,679 تومان 16:20 1401/09/07
1121 ورق روغنی 0/5 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 30,050 تومان 32,755 تومان 16:20 1401/09/07
1120 ورق روغنی 0/5 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:20 1401/09/07
1122 ورق روغنی 0/6 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:20 1401/09/07
1123 ورق روغنی 0/6 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 28,750 تومان 31,338 تومان 16:20 1401/09/07
1124 ورق روغنی 0/7 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 27,750 تومان 30,248 تومان 16:20 1401/09/07
1125 ورق روغنی 0/9 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 27,750 تومان 30,248 تومان 16:20 1401/09/07
1734 ورق روغنی 1/5 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 28,350 تومان 30,902 تومان 16:20 1401/09/07
1733 ورق روغنی 1/5 هفت الماس 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 28,050 تومان 30,575 تومان 16:20 1401/09/07
1128 ورق روغنی 1 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 28,050 تومان 30,575 تومان 16:20 1401/09/07
1125 ورق روغنی 1 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:20 1401/09/07
1129 ورق روغنی 1/25هفت الماس عرض 1250 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران 27,750 تومان 30,248 تومان 16:20 1401/09/07
1128 ورق روغنی 1/25هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:20 1401/09/07
1130 ورق روغنی 1/5هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:20 1401/09/07
1732 ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:20 1401/09/07
1730 ورق روغنی 2 هفت الماس 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:20 1401/09/07
1731 ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:20 1401/09/07

ورق سرد روغنی

ورق روغنی فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7530 ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
7529 ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
7528 ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 29,750 تومان 32,428 تومان 09:13 1401/09/06
7527 ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 29,850 تومان 32,537 تومان 09:13 1401/09/06
7526 ورق روغنی 0/4 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
7525 ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
7524 ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
7523 ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 29,850 تومان 32,537 تومان 09:13 1401/09/06
7522 ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 29,850 تومان 32,537 تومان 09:13 1401/09/06
7520 ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
1758 ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 29,840 تومان 32,526 تومان 09:13 1401/09/06
7521 ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
1757 ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
1756 ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 29,840 تومان 32,526 تومان 09:13 1401/09/06
1755 ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 29,840 تومان 32,526 تومان 09:13 1401/09/06
1753 ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 29,930 تومان 32,624 تومان 09:13 1401/09/06
1754 ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 29,900 تومان 32,591 تومان 09:13 1401/09/06
1752 ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
1752 ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
1751 ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
1750 ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
7539 ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
7538 ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 29,800 تومان 32,482 تومان 09:10 1401/09/06
7534 ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 29,800 تومان 32,482 تومان 09:10 1401/09/06
7533 ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
7541 ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
7540 ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 29,800 تومان 32,482 تومان 09:10 1401/09/06
7537 ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
7536 ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 29,900 تومان 32,591 تومان 09:10 1401/09/06
7537 ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
7535 ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه 32,300 تومان 35,207 تومان 09:10 1401/09/06
7532 ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
7531 ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
1759 ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:13 1401/09/06
7542 ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
7536 ورق روغنی 2 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06

ورق سرد روغنی

ورق روغنی گیلان

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0274 ورق روغنی 0/9 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0273 ورق روغنی 0/9 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0272 ورق روغنی 0/8 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0264 ورق روغنی 0/4 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0266 ورق روغنی 0/5 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0265 ورق روغنی 0/5 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0268 ورق روغنی 0/6 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0267 ورق روغنی 0/6 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0269 ورق روغنی 0/7 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0272 ورق روغنی 0/8 گیلان 1000 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0275 ورق روغنی 1 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0261 ورق روغنی 1 گیلان 1000 رول st12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0262 ورق روغنی 1/2 گیلان 1000 رول st12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0263 ورق روغنی 1/5 گیلان 1000 رول st12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
0271 ورق روغنی 0/7 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:10 1401/09/06
نظرات ثبت شده
دیدگاه بگذارید

شماره تلفن و ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.