021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی

توری

توری پرسی

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1125 توری پرسی 3/8 چشمه 5*5 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
1128 توری پرسی 2 چشمه 2*2 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
7410 توری پرسی 3/5 چشمه 5*5 عدد -- تماس بگیرید تماس بگیرید 09:39 1401/04/18
1136 توری پرسی 3/5 چشمه 4*4 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
1137 توری پرسی 3/2 چشمه 4*4 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
1134 توری پرسی 3/8 چشمه 4*4 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
1127 توری پرسی 3/2 چشمه 2*2 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
1129 توری پرسی 3/8 چشمه 2*2 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
1130 توری پرسی 3/2 چشمه 5*5 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
1132 توری پرسی 3/5 چشمه 2*2 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
7412 توری پرسی 4 چشمه 5*5 عدد -- تماس بگیرید تماس بگیرید 09:39 1401/04/18
1138 توری پرسی 4/5 چشمه 4*4 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
1135 توری پرسی 4 چشمه 4*4 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
1126 توری پرسی 4/5 چشمه 5*5 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
1131 توری پرسی 4 چشمه 2*2 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
1133 توری پرسی 4/5 چشمه 2*2 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07
7413 توری پرسی 5 چشمه 2*2 عدد -- تماس بگیرید تماس بگیرید 09:39 1401/04/18
7414 توری پرسی 5 چشمه 4*4 عدد -- تماس بگیرید تماس بگیرید 09:39 1401/04/18
1125 توری پرسی 5 چشمه 5*5 کیلوگرم -- تماس بگیرید تماس بگیرید 07:21 1402/07/07