021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت نبشی تبریز

قیمت نبشی تبریز

قیمت نبشی تبریز

نبشی

نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4009 نبشی ناب تبریز3*50*50 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4006 نبشی ناب تبریز3*40*40 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4005 نبشی ناب تبریز3*30*30 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4021 نبشی ناب تبریز4*70*70 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4016 نبشی ناب تبریز4*60*60 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4010 نبشی ناب تبریز4*50*50 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4007 نبشی ناب تبریز4*45*45 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4002 نبشی ناب تبریز4*40*40 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4022 نبشی ناب تبریز5*70*70 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4019 نبشی ناب تبریز5*7/5*7/5 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4008 نبشی ناب تبریز5*45*45 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4024 نبشی ناب تبریز6*80*80 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4023 نبشی ناب تبریز6*70*70 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4020 نبشی ناب تبریز6*7/5*7/5 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4017 نبشی ناب تبریز6*60*60 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4014 نبشی ناب تبریز6*6/3*6/3 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4013 نبشی ناب تبریز5*6/3*6/3 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4012 نبشی ناب تبریز6*50*50 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4025 نبشی ناب تبریز7*80*80 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4003 نبشی ناب تبریز7*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4004 نبشی ناب تبریز8*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08
4001 نبشی ناب تبریز10*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:43 1402/07/08