021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت نبشی ظهوریان

قیمت نبشی ظهوریان

قیمت نبشی ظهوریان

نبشی

نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5911 نبشی ظهوریان3*30*30 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
5901 نبشی ظهوریان 3*30*30 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
5912 نبشی ظهوریان4*40*40 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
5902 نبشی ظهوریان 4*40*40 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
5903 نبشی ظهوریان5*50*50 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
5903 نبشی ظهوریان 5*50*50 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
5914 نبشی ظهوریان6*60*60 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
5904 نبشی ظهوریان 6*60*60 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
5905 نبشی ظهوریان8*80*80 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
5905 نبشی ظهوریان8*80*80 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
5910 نبشی ظهوریان10*100*100 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
5900 نبشی ظهوریان 10*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04

نبشی

نبشی سپاهان

آخرین بروزرسانی : 22 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4881 نبشی سپاهان 10*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04
4882 نبشی سپاهان 12*120*120 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1403/03/04