021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

پروفیل استنلس استیل

پروفیل استنلس استیل

پروفیل استنلس استیل

پروفیل استنلس استیل صنعتی

پروفیل استنلس استیل صنعتی آلیاژ 304

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5416 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 60*60 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5412 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*40 ضخامت 1 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5410 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 30*30 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5409 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 25*50 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5405 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*30 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5404 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5403 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5407 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*40 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5414 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*40 ضخامت 2/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5413 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*40 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5411 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 30*30 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5408 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*40 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5406 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*30 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5400 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 100*100 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5417 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 80*80 ضخامت 3 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5415 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*60 ضخامت 3 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5402 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 100*50 ضخامت 3 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
5401 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 100*100 ضخامت 3 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو آلیاژ 304

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0402 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0404 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 30*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0406 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 40*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0403 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0401 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاهتهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0401 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0405 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 عرض 30*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0470 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 2 عرض 2*80*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو آلیاژ 201

آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0476 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 عرض 20*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0478 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 40*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0477 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 عرض 40*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0471 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0475 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0473 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0474 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04
0472 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:58 1403/03/04