021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

پروفیل استنلس استیل

پروفیل استنلس استیل

پروفیل استنلس استیل

پروفیل استنلس استیل صنعتی

پروفیل استنلس استیل صنعتی آلیاژ 304

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5416 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 60*60 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5412 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*40 ضخامت 1 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5410 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 30*30 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5409 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 25*50 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5405 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*30 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5404 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5403 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5407 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*40 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5414 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*40 ضخامت 2/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5413 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*40 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5411 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 30*30 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5408 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*40 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5406 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*30 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5400 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 100*100 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5417 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 80*80 ضخامت 3 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5415 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*60 ضخامت 3 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5402 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 100*50 ضخامت 3 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
5401 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 100*100 ضخامت 3 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو آلیاژ 304

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0402 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0404 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 30*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0406 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 40*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0403 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0401 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاهتهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0401 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0405 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 عرض 30*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0470 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 2 عرض 2*80*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو آلیاژ 201

آخرین بروزرسانی : 19 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0476 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 عرض 20*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0478 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 40*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0477 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 عرض 40*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0471 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0475 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0473 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0474 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06
0472 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:22 1402/07/06