021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

پروفیل صنعتی 180*180

پروفیل صنعتی 180*180

پروفیل صنعتی 180*180

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 5 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0623 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
1015 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 01:41 1403/05/04

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 6 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4045 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 01:41 1403/05/04
2025 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 01:41 1403/05/04

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 8 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4546 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 01:41 1403/05/04
2528 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 01:41 1403/05/04

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 10 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4748 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 01:41 1403/05/04
1718 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 01:41 1403/05/04