021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت انواع پروفیل

قیمت انواع پروفیل

قیمت انواع پروفیل

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 6 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0627 پروفیل صنعتی80*40 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
0629 پروفیل صنعتی80*60 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
0626 پروفیل صنعتی70*70 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
0626 پروفیل صنعتی80*80 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
1818 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
4045 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
2025 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7811 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 6 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7807 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7819 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 6 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7815 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7803 پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7800 پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 5 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0616 پروفیل صنعتی 100*50 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
0617 پروفیل صنعتی 100*100 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
0618 پروفیل صنعتی 120*100 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
0620 پروفیل صنعتی 150*100 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
0622 پروفیل صنعتی 180*100 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
0624 پروفیل صنعتی 200*100 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
0619 پروفیل صنعتی 140*140 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
6987 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 5 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5896 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
1015 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
0623 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18
7810 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 5 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7806 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7818 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 5 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7814 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 8 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1516 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 8 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
1211 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 8 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
4546 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
2528 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 8 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7812 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 8 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7808 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 8 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7820 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 8 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7816 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 8 کارخانه 6 متری شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7804 پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 کارخانه 12 متری شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7801 پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 8 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 10 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1417 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 10 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
2021 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 10 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
4748 پروفیل صنعتی 180*180 ضخامت 10 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7813 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 10 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7809 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 10 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7821 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 10 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7805 پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7802 پروفیل صنعتی 200*200 ضخامت 10 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25

پروفیل مبلی

پروفیل مبلی 1 میل

آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7630 پروفیل مبلی 1*60*60 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25

پروفیل Z

پروفیل Z ضخامت 2/5 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7650 پروفیل Z 18 ضخامت 2/5 میل 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25

پروفیل Z

پروفیل گالوانیزه 3 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7655 پروفیل Z 20 ضخامت3 میل 6 متری انبار اصفهان کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7654 پروفیل Z 20 ضخامت3 میل 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7653 پروفیل Z 18 ضخامت3 میل 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
7652 پروفیل Z 18 ضخامت3 میل 6 متری انبار اصفهان کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25

پروفیل آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم بنگاه تهران

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3715 پروفیل آلومینیوم ضخامت 1/8 ابعاد 64*38 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3714 پروفیل آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 60*60 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3712 پروفیل آلومینیوم ضخامت 1/8 ابعاد 60*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3711 پروفیل آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 50*50 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3710 پروفیل آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 40*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3708 پروفیل آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 30*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3707 پروفیل آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 20*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3703 پروفیل آلومینیوم ضخامت 1/8 ابعاد 100*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3702 پروفیل آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 100*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3700 پروفیل آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 10*10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3718 پروفیل آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 90*90 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3717 پروفیل آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 80*80 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3716 پروفیل آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 70*70 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3706 پروفیل آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 120*120 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3705 پروفیل آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 110*110 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3704 پروفیل آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 100*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3701 پروفیل آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 100*100 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3713 پروفیل آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 60*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
3709 پروفیل آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 40*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25

پروفیل استنلس استیل صنعتی

پروفیل استنلس استیل صنعتی آلیاژ 304

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5416 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 60*60 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5412 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*40 ضخامت 1 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5409 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 25*50 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5405 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*30 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5404 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5403 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*20 ضخامت 1 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5407 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*40 ضخامت 1/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5414 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*40 ضخامت 2/5 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5413 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*40 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5411 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 30*30 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5408 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*40 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5406 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 20*30 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5400 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 100*100 ضخامت 2 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5415 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 40*60 ضخامت 3 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5402 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 100*50 ضخامت 3 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25
5401 پروفیل استنلس استیل صنعتی 304 ابعاد 100*100 ضخامت 3 میلیمتر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:57 1403/04/25