021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت لوله استنلس استیل

قیمت لوله استنلس استیل

قیمت لوله استنلس استیل

لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 304

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
9030 لوله استنلس استیل صنعتی 1 اینچ 304L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9029 لوله استنلس استیل صنعتی 1/4 1 اینچ 304L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9042 لوله استنلس استیل صنعتی 1/2 1 اینچ 304L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9043 لوله استنلس استیل صنعتی 1/2 1 اینچ 304L رده 80 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9038 لوله استنلس استیل صنعتی 2 اینچ 304L رده 80 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9037 لوله استنلس استیل صنعتی 2 اینچ 304L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9036 لوله استنلس استیل صنعتی 2 اینچ 304L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9049 لوله استنلس استیل صنعتی 3 ینچ 304L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9039 لوله استنلس استیل صنعتی 4 اینچ 304L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9040 لوله استنلس استیل صنعتی 4 اینچ 304L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9028 لوله استنلس استیل صنعتی 4 اینچ 304L رده 80 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9033 لوله استنلس استیل صنعتی 8 اینچ 304L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9031 لوله استنلس استیل صنعتی 10 اینچ 304L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18

لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
9072 لوله استنلس استیل صنعتی 1 اینچ 316L رده 80 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9078 لوله استنلس استیل صنعتی 1/4841 2 رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9080 لوله استنلس استیل صنعتی 1/4841 4 رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 12:09 1399/03/18
9074 لوله استنلس استیل صنعتی 4 اینچ 316L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9027 لوله استنلس استیل صنعتی 4 اینچ 316L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9069 لوله استنلس استیل صنعتی 16 اینچ 316L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18