021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

ضایعات ورق سیاه

برچسب های مرتبط:
حجم 0.34 MB
نسخه PDF
دانلود

ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2010 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:35 1403/05/02
2015 ورق سیاه 2 میل فولاد گیلان عرض 1200 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:35 1403/05/02
2022 ورق سیاه 2 میل فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 34,000 تومان 37,060 تومان 08:33 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی گیلان

آخرین بروزرسانی : 14 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2023 ورق سیاه 2.5 میل فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 34,000 تومان 37,060 تومان 08:33 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 3 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2011 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:35 1403/05/02
0956 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
0955 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
2016 ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 33,950 تومان 37,006 تومان 08:35 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 4 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2017 ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 33,950 تومان 37,006 تومان 08:35 1403/05/02
0958 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 38,250 تومان 41,693 تومان 08:34 1403/05/02
2012 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:35 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 5 میل

آخرین بروزرسانی : 4 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0959 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 38,250 تومان 41,693 تومان 08:34 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 6 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0960 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 39,150 تومان 42,674 تومان 08:34 1403/05/02
0949 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 38,850 تومان 42,347 تومان 08:34 1403/05/02
2018 ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 33,950 تومان 37,006 تومان 08:35 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 8 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2019 ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1200 رول کیلوگرم کارخانه 33,950 تومان 37,006 تومان 08:35 1403/05/02
0950 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 38,150 تومان 41,584 تومان 08:34 1403/05/02
2036 ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
0961 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 08:33 1403/05/02
2030 ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
0975 ورق سیاه 8 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک کیلوگرم بنگاه تهران 43,900 تومان 47,851 تومان 08:33 1403/05/02
0966 ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:33 1403/05/02
0965 ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:33 1403/05/02
2023 ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک کیلوگرم کارخانه 33,650 تومان 36,679 تومان 08:34 1403/05/02
2003 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 44,750 تومان 48,778 تومان 08:35 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 10 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2024 ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک کیلوگرم کارخانه 45,550 تومان 49,650 تومان 08:34 1403/05/02
2005 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 43,450 تومان 47,361 تومان 08:35 1403/05/02
2031 ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
2019 ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1200 رول کیلوگرم کارخانه 33,950 تومان 37,006 تومان 08:35 1403/05/02
0976 ورق سیاه 10 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 45,900 تومان 50,031 تومان 08:33 1403/05/02
0951 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 38,050 تومان 41,475 تومان 08:34 1403/05/02
2036 ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
0962 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 08:33 1403/05/02
0968 ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:33 1403/05/02
0967 ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:33 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 12 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0977 ورق سیاه 12 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 40,500 تومان 44,145 تومان 08:33 1403/05/02
0954 ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 شیت کارخانه کیلوگرم کارخانه 30,650 تومان 33,409 تومان 08:34 1403/05/02
2037 ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
2020 ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1200 رول کیلوگرم کارخانه 33,950 تومان 37,006 تومان 08:35 1403/05/02
0952 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 36,850 تومان 40,167 تومان 08:34 1403/05/02
2024 ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک کیلوگرم کارخانه 40,150 تومان 43,764 تومان 08:34 1403/05/02
2006 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 43,450 تومان 47,361 تومان 08:35 1403/05/02
2032 ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
0969 ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:33 1403/05/02
0968 ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:33 1403/05/02
0963 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 08:33 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0964 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 08:33 1403/05/02
2024 ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک کیلوگرم کارخانه 41,150 تومان 44,854 تومان 08:34 1403/05/02
2009 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 43,450 تومان 47,361 تومان 08:35 1403/05/02
2008 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت کیلوگرم کارخانه 42,950 تومان 46,816 تومان 08:35 1403/05/02
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,100 تومان 37,169 تومان 08:33 1403/05/02
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 36,600 تومان 39,894 تومان 08:33 1403/05/02
2038 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 36,500 تومان 39,785 تومان 08:34 1403/05/02
2033 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 28,500 تومان 31,065 تومان 08:34 1403/05/02
0977 ورق سیاه 15 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 41,500 تومان 45,235 تومان 08:33 1403/05/02
2021 ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1200 رول کیلوگرم کارخانه 33,500 تومان 36,515 تومان 08:34 1403/05/02
0954 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 20 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2025 ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک کیلوگرم کارخانه 35,150 تومان 38,314 تومان 08:34 1403/05/02
0978 ورق سیاه 20 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 35,700 تومان 38,913 تومان 08:33 1403/05/02
0970 ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,900 تومان 36,951 تومان 08:33 1403/05/02
2038 ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 34,450 تومان 37,551 تومان 08:34 1403/05/02
20000 ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلو گرم -- 33,350 تومان 36,352 تومان 08:34 1403/05/02
0970 ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,900 تومان 38,041 تومان 08:33 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 25 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0972 ورق سیاه 25 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,900 تومان 38,041 تومان 08:33 1403/05/02
2035 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 33,350 تومان 36,352 تومان 08:34 1403/05/02
0979 ورق سیاه 25 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,600 تومان 37,714 تومان 08:33 1403/05/02
2025 ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک کیلوگرم کارخانه 34,150 تومان 37,224 تومان 08:34 1403/05/02
2038 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 34,450 تومان 37,551 تومان 08:34 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 30 میل

آخرین بروزرسانی : 16 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0973 ورق سیاه 30 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,900 تومان 38,041 تومان 08:33 1403/05/02
0980 ورق سیاه 30 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 35,000 تومان 38,150 تومان 08:33 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 35 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0981 ورق سیاه 35 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 35,000 تومان 38,150 تومان 08:33 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 40 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0982 ورق سیاه 40 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 35,000 تومان 38,150 تومان 08:33 1403/05/02
0974 ورق سیاه 40 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,900 تومان 38,041 تومان 08:33 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 50 میل

آخرین بروزرسانی : 22 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0983 ورق سیاه 50 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:33 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 60 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0984 ورق سیاه 80 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,700 تومان 36,733 تومان 08:33 1403/05/02
نظرات ثبت شده
دیدگاه بگذارید

شماره تلفن و ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.