021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

کاربرد ورق سیاه

برچسب های مرتبط:
حجم 0.14 MB
نسخه PDF
دانلود

ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2022 ورق سیاه ضخامت 2 میل فولاد گیلان رول کارخانه عرض 1000 کیلوگرم کارخانه 20,400 تومان 22,236 تومان 08:13 1401/09/06
2015 ورق سیاه 2 فولاد گیلان 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:44 1401/09/06
2010 رول ورق سیاه ضخامت 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:44 1401/09/06

ورق سیاه

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی گیلان

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2023 ورق سیاه ضخامت 2.5 میل فولاد گیلان رول کارخانه عرض 1000 کیلوگرم کارخانه 20,400 تومان 22,236 تومان 08:13 1401/09/06

ورق سیاه

ورق سیاه 3 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0956 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:15 1401/09/06
0955 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:15 1401/09/06
2011 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:44 1401/09/06
2016 ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 20,400 تومان 22,236 تومان 08:44 1401/09/06

ورق سیاه

ورق سیاه 4 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0958 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:15 1401/09/06
2012 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:44 1401/09/06
2017 ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 20,400 تومان 22,236 تومان 08:44 1401/09/06

ورق سیاه

ورق سیاه 5 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0959 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:15 1401/09/06

ورق سیاه

ورق سیاه 6 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0960 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,550 تومان 21,310 تومان 08:15 1401/09/06
0949 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:15 1401/09/06
2018 ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 20,050 تومان 21,855 تومان 08:44 1401/09/06

ورق سیاه

ورق سیاه 8 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0975 ورق سیاه 8 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 35,550 تومان 38,750 تومان 16:18 1401/09/07
0966 ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:15 1401/09/07
0965 ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,750 تومان 21,528 تومان 16:15 1401/09/07
0961 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,600 تومان 21,364 تومان 08:13 1401/09/06
0950 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 19,140 تومان 20,863 تومان 08:15 1401/09/06
2036 ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:15 1401/09/07
2030 ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,750 تومان 21,528 تومان 16:15 1401/09/07
2023 ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 34,350 تومان 37,442 تومان 16:18 1401/09/07
2019 ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 20,050 تومان 21,855 تومان 08:44 1401/09/06
2003 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,850 تومان 21,637 تومان 08:44 1401/09/06

ورق سیاه

ورق سیاه 10 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0976 ورق سیاه 10 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 24,700 تومان 26,923 تومان 16:18 1401/09/07
0968 ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,750 تومان 21,528 تومان 16:15 1401/09/07
0967 ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:15 1401/09/07
0962 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,600 تومان 21,364 تومان 08:13 1401/09/06
0951 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 1,940 تومان 2,115 تومان 08:15 1401/09/06
2036 ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:15 1401/09/07
2031 ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,750 تومان 21,528 تومان 16:15 1401/09/07
2024 ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 23,950 تومان 26,106 تومان 16:18 1401/09/07
2019 ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 20,150 تومان 21,964 تومان 08:44 1401/09/06
2005 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک st37 کیلوگرم کارخانه 19,650 تومان 21,419 تومان 08:44 1401/09/06

ورق سیاه

ورق سیاه 12 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0977 ورق سیاه 12 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 24,550 تومان 26,760 تومان 16:18 1401/09/07
0969 ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:15 1401/09/07
0968 ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 20,750 تومان 22,618 تومان 16:15 1401/09/07
0963 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,550 تومان 21,310 تومان 08:13 1401/09/06
0954 ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 فابریک کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:15 1401/09/06
0952 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 19,850 تومان 21,637 تومان 08:15 1401/09/06
2037 ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:15 1401/09/07
2032 ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,750 تومان 21,528 تومان 16:15 1401/09/07
2024 ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 24,050 تومان 26,215 تومان 16:18 1401/09/07
2020 ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 20,150 تومان 21,964 تومان 08:44 1401/09/06
2006 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,850 تومان 21,637 تومان 08:44 1401/09/06

ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0977 ورق سیاه 15 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 25,050 تومان 27,305 تومان 16:18 1401/09/07
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,750 تومان 21,528 تومان 16:15 1401/09/07
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:15 1401/09/07
0964 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,550 تومان 21,310 تومان 08:13 1401/09/06
0954 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 19,850 تومان 21,637 تومان 08:15 1401/09/06
2038 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 20,100 تومان 21,909 تومان 16:15 1401/09/07
2033 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,750 تومان 21,528 تومان 16:15 1401/09/07
2024 ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 24,550 تومان 26,760 تومان 16:18 1401/09/07
2021 ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 20,500 تومان 22,345 تومان 08:15 1401/09/06
2009 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,850 تومان 21,637 تومان 08:44 1401/09/06
2008 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت st37 کیلوگرم کارخانه 19,650 تومان 21,419 تومان 08:44 1401/09/06

ورق سیاه

ورق سیاه 20 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0978 ورق سیاه 20 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 24,050 تومان 26,215 تومان 16:18 1401/09/07
0970 ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 21,700 تومان 23,653 تومان 16:15 1401/09/07
0970 ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,750 تومان 21,528 تومان 16:15 1401/09/07
2038 ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 20,950 تومان 22,836 تومان 16:15 1401/09/07
20000 ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلو گرم -- 19,750 تومان 21,528 تومان 16:15 1401/09/07
2025 ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 23,450 تومان 25,561 تومان 16:18 1401/09/07

ورق سیاه

ورق سیاه 25 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0979 ورق سیاه 25 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 23,650 تومان 25,779 تومان 16:18 1401/09/07
0972 ورق سیاه 25 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 21,700 تومان 23,653 تومان 16:15 1401/09/07
2038 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 21,000 تومان 22,890 تومان 16:15 1401/09/07
2035 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,750 تومان 21,528 تومان 16:15 1401/09/07
2025 ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 23,050 تومان 25,125 تومان 16:18 1401/09/07

ورق سیاه

ورق سیاه 30 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0980 ورق سیاه 30 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 23,750 تومان 25,888 تومان 16:18 1401/09/07
0973 ورق سیاه 30 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 21,700 تومان 23,653 تومان 16:15 1401/09/07

ورق سیاه

ورق سیاه 35 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0981 ورق سیاه 35 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 23,750 تومان 25,888 تومان 16:18 1401/09/07

ورق سیاه

ورق سیاه 40 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0982 ورق سیاه 40 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 23,750 تومان 25,888 تومان 16:18 1401/09/07
0974 ورق سیاه 40 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 21,700 تومان 23,653 تومان 16:15 1401/09/07

ورق سیاه

ورق سیاه 50 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0983 ورق سیاه 50 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 24,650 تومان 26,869 تومان 16:18 1401/09/07

ورق سیاه

ورق سیاه 60 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0984 ورق سیاه 80 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 24,850 تومان 27,087 تومان 16:18 1401/09/07
نظرات ثبت شده
دیدگاه بگذارید

شماره تلفن و ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.