021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

جدول اکسل اشتال

برچسب های مرتبط: میلگرد
حجم 0.19 MB
نسخه xls
دانلود

ورق برش خورده ST52 ابعاد سفارشی

ورق ST-52 برش خورده فولاد مبارکه اصفهان ابعاد سفارشی

آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1409 ورق برشی 4میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 کیلوگرم کارخانه 20,500 تومان 22,345 تومان 08:51 1401/08/28
1409 ورق برشی 5 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 کیلوگرم کارخانه 20,500 تومان 22,345 تومان 08:51 1401/08/28

ورق برش خورده ST52 ابعاد سفارشی

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1410 ورق برشی 6 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 کیلوگرم کارخانه 20,500 تومان 22,345 تومان 08:51 1401/08/28
1411 ورق برشی 8 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 کیلوگرم کارخانه 20,500 تومان 22,345 تومان 08:51 1401/08/28
1412 ورق برشی 10 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 کیلوگرم کارخانه 20,500 تومان 22,345 تومان 08:51 1401/08/28
1412 ورق برشی 12 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 کیلوگرم کارخانه 20,500 تومان 22,345 تومان 08:51 1401/08/28
1413 ورق برشی 15 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 کیلوگرم کارخانه 20,500 تومان 22,345 تومان 08:51 1401/08/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار سیرجان

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
149 میلگرد آجدار 8 سیرجان 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
150 میلگرد آجدار 10 سیرجان 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
151 میلگرد آجدار 12 سیرجان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
7101 میلگرد آجدار 12 سیرجان 12متری A2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
152 میلگرد آجدار 14 سیرجان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
7102 میلگرد آجدار 14 سیرجان 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
153 میلگرد آجدار 16 سیرجان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
7103 میلگرد آجدار 16 سیرجان 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
154 میلگرد آجدار 18 سیرجان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
7103 میلگرد آجدار 18 سیرجان 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
155 میلگرد آجدار 20 سیرجان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
7104 میلگرد آجدار 20 سیرجان 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
137 میلگرد آجدار 8 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
138 میلگرد آجدار 10 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
139 میلگرد آجدار 12 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:11 1401/04/28
139 میلگرد آجدار 14 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
140 میلگرد آجدار 16 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
141 میلگرد آجدار 18 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
142 میلگرد آجدار 20 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
143 میلگرد آجدار 22 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
144 میلگرد آجدار 25 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
145 میلگرد آجدار 28 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
146 میلگرد آجدار 32 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
147 میلگرد آجدار 36 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
148 میلگرد آجدار 40 کویر کاشان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
181 میلگرد آجدار 8 ظفر بناب 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
4203 میلگرد آجدار 8 کارخانه A3 شاخه 12 متری ظفر بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
182 میلگرد آجدار 10 ظفر بناب 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
4204 میلگرد آجدار 10 کارخانه A3 شاخه 12 متری ظفر بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
183 میلگرد آجدار 12 ظفر بناب 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
184 میلگرد آجدار 14 ظفر بناب 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
185 میلگرد آجدار 16 ظفر بناب 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
186 میلگرد آجدار 18 ظفر بناب 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
187 میلگرد آجدار 20 ظفر بناب 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
188 میلگرد آجدار 22 ظفر بناب 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
189 میلگرد آجدار 25 ظفر بناب 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
190 میلگرد آجدار 28 ظفر بناب 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
4202 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12 متری ظفر بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
202 میلگرد آجدار 8 تیکمه داش 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
203 میلگرد آجدار 10 تیکمه داش 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
205 میلگرد آجدار 14 تیکمه داش 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
206 میلگرد آجدار 16 تیکمه داش 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
207 میلگرد آجدار 18 تیکمه داش 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
208 میلگرد آجدار 20 تیکمه داش 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
209 میلگرد آجدار 22 تیکمه داش 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
210 میلگرد آجدار 25 تیکمه داش 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
211 میلگرد آجدار 28 تیکمه داش 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
212 میلگرد آجدار 32 تیکمه داش 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4136 میلگرد آجدار 8 کارخانه A2 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4205 میلگرد آجدار 8 کارخانه A3 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4137 میلگرد آجدار 10 کارخانه A2 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4125 میلگرد آجدار 10 کارخانه A3 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4126 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4127 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4128 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4129 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4130 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4131 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4132 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4133 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4135 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12 متری آذر فولاد امین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار حسن رود

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4113 میلگرد آجدار 8 کارخانه A2 شاخه 12 متری حسن رود کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4114 میلگرد آجدار 10 کارخانه A2 شاخه 12 متری حسن رود کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4115 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری حسن رود کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4110 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری حسن رود کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4111 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری حسن رود کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4112 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری حسن رود کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
7105 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری حسن رود کیلوگرم کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4108 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12 متری حسن رود کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4109 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12 متری حسن رود کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار راد همدان

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4087 میلگرد آجدار 8 کارخانه A2 شاخه 12 متری راد همدان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4088 میلگرد آجدار 10 کارخانه A2 شاخه 12 متری راد همدان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4089 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری راد همدان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4090 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری راد همدان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4096 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری راد همدان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4091 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری راد همدان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4092 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری راد همدان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4092 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12 متری راد همدان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4094 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12 متری راد همدان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4095 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12 متری راد همدان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4201 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12 متری راد همدان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار شاهرود

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
9643 میلگرد آجدار 8 کارخانه A2 شاخه 12 متری شاهرود کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
213 میلگرد آجدار 10 شاهرود 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
214 میلگرد آجدار 12 شاهرود 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
215 میلگرد آجدار 14 شاهرود 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
216 میلگرد آجدار 16 شاهرود 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
219 میلگرد آجدار 22 شاهرود 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
220 میلگرد آجدار 25 شاهرود 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
7106 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12 متری شاهرود کیلوگرم کارخاتانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
7108 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12 متری شاهرود کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4064 میلگرد آجدار 8 کارخانه A3 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4065 میلگرد آجدار 10 کارخانه A3 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4066 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4063 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4067 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4060 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4061 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
9640 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4062 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4200 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار هیربد

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4200 میلگرد آجدار 8 فولاد هیربد 12 متری A2 کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:11 1401/04/28
4202 میلگرد آجدار 10 فولاد هیربد 12 متری A3 کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:11 1401/04/28
4201 میلگرد آجدار 10 فولاد هیربد 12 متری A2 کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:11 1401/04/28
4203 میلگرد آجدار 12 فولاد هیربد 12 متری A3 کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4204 میلگرد آجدار 14 فولاد هیربد 12 متری A3 کیلو کرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4205 میلگرد آجدار 16 فولاد هیربد 12 متری A3 کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4206 میلگرد آجدار 18 فولاد هیربد 12 متری A3 کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4207 میلگرد آجدار 20 فولاد هیربد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4208 میلگرد آجدار 22 فولاد هیربد 12 متری A3 کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4209 میلگرد آجدار 25 فولاد هیربد 12 متری A3 کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4210 میلگرد آجدار 28 فولاد هیربد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4211 میلگرد آجدار 32 فولاد هیربد 12 متری A3 کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4187 میلگرد آجدار 8 کارخانه A2 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
7104 میلگرد آجدار 8 کارخانه A3 شاخه 12 متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
9641 میلگرد آجدار 8 کارخانه A2 شاخه 12 متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4188 میلگرد آجدار 10 کارخانه A2 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4189 میلگرد آجدار 10 کارخانه A3 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4190 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4191 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4192 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4193 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4194 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4195 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4195 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4196 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4199 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12متری شاهین بناب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4150 میلگرد آجدار 10 کارخانه A3 شاخه 12 متری آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4169 میلگرد آجدار 10 کارخانه A2 شاخه 12 متری آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4151 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4168 میلگرد آجدار 12 کارخانه A2 شاخه 12 متری آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4152 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4153 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4154 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4155 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4156 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12 متری آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4157 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12 متری آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4158 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12 متری آریان فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار ابهر

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
121 میلگرد آجدار 10 ابهر 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
4207 میلگرد آجدار 10 ابهر 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
122 میلگرد آجدار 12 ابهر 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
123 میلگرد آجدار 14 ابهر 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
126 میلگرد آجدار 20 ابهر 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
127 میلگرد آجدار 22 ابهر 12 متری A3 کیلوگرم تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
128 میلگرد آجدار 25 ابهر 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
129 میلگرد آجدار 28 ابهر 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار امیرکبیر

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4161 میلگرد آجدار 10 کارخانه A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4162 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4163 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4171 میلگرد آجدار 14 بنگاه تهران A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4164 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4172 میلگرد آجدار 16 بنگاه تهران A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4165 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4173 میلگرد آجدار 18 بنگاه تهران A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4166 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4174 میلگرد آجدار 20 بنگاه تهران A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4167 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4175 میلگرد آجدار 22 بنگاه تهران A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4168 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4169 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4170 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12 متری امیر کبیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار پرشین فولاد

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
173 میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
174 میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
175 میلگرد آجدار 14 پرشین فولاد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
176 میلگرد آجدار 16 پرشین فولاد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
177 میلگرد آجدار 18 پرشین فولاد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
178 میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
179 میلگرد آجدار 22 پرشین فولاد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
180 میلگرد آجدار 25 پرشین فولاد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
4184 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12 متری پرشین فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4186 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12 متری پرشین فولاد کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار روهینا

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4545 میلگرد آجدار 10 کارخانه A3 شاخه 12 متری روهینا جنوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4546 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری روهینا جنوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4547 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری روهینا جنوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4548 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری روهینا جنوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4549 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری روهینا جنوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4550 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری روهینا جنوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4552 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12 متری روهینا جنوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4552 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12 متری روهینا جنوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4553 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12 متری روهینا جنوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4554 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12 متری روهینا جنوب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار زاگرس

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4176 میلگرد آجدار 10 کارخانه A3 شاخه 12 متری زاگرس کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4177 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری زاگرس کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4178 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری زاگرس کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4179 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری زاگرس کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4180 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری زاگرس کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4181 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری زاگرس کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4182 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12 متری زاگرس کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29
4183 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12 متری زاگرس کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار کرمان

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4080 میلگرد آجدار 10 کارخانه A2 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4073 میلگرد آجدار 10 کارخانه A3 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
9630 میلگرد آجدار 10 کارخانه A2 شاخه 12 متری مشیز بردسیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
9631 میلگرد آجدار 10 کارخانه A3 شاخه 12 متری مشیز بردسیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4085 میلگرد آجدار 12 کارخانه A2 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4081 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
9632 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری مشیز بردسیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4086 میلگرد آجدار 14 کارخانه A2 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4082 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
9633 میلگرد آجدار 14 کارخانه A2 شاخه 12 متری مشیز بردسیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
9634 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری مشیز بردسیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4084 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
9635 میلگرد آجدار 16 کارخانه A2 شاخه 12 متری مشیز بردسیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
9636 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری مشیز بردسیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4076 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
9636 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری مشیز بردسیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4077 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
9637 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری مشیز بردسیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29
4078 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4074 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4075 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12 متری کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
9638 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12 متری مشیز بردسیر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:38 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار فایکو

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4097 میلگرد آجدار 10 کارخانه A3 شاخه 12 متری فایکو کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4099 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری فایکو کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4100 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری فایکو کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4101 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری فایکو کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4102 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری فایکو کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4103 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری فایکو کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4104 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12 متری فایکو کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4098 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12 متری فایکو کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4105 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12 متری فایکو کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4106 میلگرد آجدار 30 کارخانه A3 شاخه 12 متری فایکو کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28
4107 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12 متری فایکو کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:05 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد ساده ابهر

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4208 میلگرد آجدار 12 ابهر 12 متری A2 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:40 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
192 میلگرد آجدار 12 آناهیتا گیلان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
194 میلگرد آجدار 14 آناهیتا گیلان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
195 میلگرد آجدار 16 آناهیتا گیلان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
196 میلگرد آجدار 18 آناهیتا گیلان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
197 میلگرد آجدار 20 آناهیتا گیلان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
198 میلگرد آجدار 22 آناهیتا گیلان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
199 میلگرد آجدار 25 آناهیتا گیلان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
200 میلگرد آجدار 28 آناهیتا گیلان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28
201 میلگرد آجدار 32 آناهیتا گیلان 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:12 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار بافق یزد

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
113 میلگرد آجدار 12 بافق یزد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:11 1401/04/28
116 میلگرد آجدار 20 بافق یزد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
117 میلگرد آجدار 22 بافق یزد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
118 میلگرد آجدار 25 بافق یزد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
115 میلگرد آجدار 28 بافق یزد 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:11 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار شمس سپهر

آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4069 میلگرد آجدار 12 کارخانه A3 شاخه 12 متری فولاد شمس سپهر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4070 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری فولاد شمس سپهر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4071 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری فولاد شمس سپهر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4072 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری فولاد شمس سپهر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28
4068 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری فولاد شمس سپهر کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:07 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
130 میلگرد آجدار 12 ذوب آهن 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
131 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
132 میلگرد آجدار 16 ذوب آهن 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
133 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
134 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:14 1401/04/28
135 میلگرد آجدار 22 ذوب آهن 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:11 1401/04/28
135 میلگرد آجدار 25 ذوب آهن 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
136 میلگرد آجدار 28 ذوب آهن 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار نیشابور

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
156 میلگرد آجدار 12 نیشابور 12 متری A3 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
157 میلگرد آجدار 14 نیشابور 12 متری A3 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
158 میلگرد آجدار 16 نیشابور 12 متری A3 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
159 میلگرد آجدار 18 نیشابور 12 متری A3 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
160 میلگرد آجدار 20 نیشابور 12 متری A3 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
161 میلگرد آجدار 22 نیشابور 12 متری A3 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28
162 میلگرد آجدار 25 نیشابور 12 متری A3 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4140 میلگرد آجدار 14 کارخانه A2 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4142 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4149 میلگرد آجدار 16 کارخانه A2 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29
4143 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4144 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4144 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:42 1401/04/29

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4118 میلگرد آجدار 16 کارخانه A3 شاخه 12 متری گروه ملی ایران(کوثر اهواز) کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4117 میلگرد آجدار 14 کارخانه A3 شاخه 12 متری گروه ملی ایران(کوثر اهواز) کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4119 میلگرد آجدار 18 کارخانه A3 شاخه 12 متری گروه ملی ایران(کوثر اهواز) کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4120 میلگرد آجدار 20 کارخانه A3 شاخه 12 متری گروه ملی ایران(کوثر اهواز) کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4121 میلگرد آجدار 22 کارخانه A3 شاخه 12 متری گروه ملی ایران(کوثر اهواز) کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4122 میلگرد آجدار 25 کارخانه A3 شاخه 12 متری گروه ملی ایران(کوثر اهواز) کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4123 میلگرد آجدار 28 کارخانه A3 شاخه 12 متری گروه ملی ایران(کوثر اهواز) کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28
4124 میلگرد آجدار 32 کارخانه A3 شاخه 12 متری گروه ملی ایران(کوثر اهواز) کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:02 1401/04/28

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار میانه

آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
168 میلگرد آجدار 20 میانه 12 متری A3 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 13:13 1401/04/28

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن ترک ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3632 تیر آهن 8 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3630 تیر آهن 10 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3631 تیر آهن 12 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3633 تیر آهن 33 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3634 تیر آهن 36 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3635 تیر آهن 40 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3636 تیر آهن 45 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3637 تیر آهن 50 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3639 تیر آهن 60 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن ذوب آهن اصفهان ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4100 تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4107 تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4101 تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری I PEبنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4108 تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4102 تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4109 تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4103 تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4110 تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4104 تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4111 تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4104 تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4112 تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4105 تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4113 تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4114 تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4105 تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4106 تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4115 تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
3638 تیر آهن 55 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن فایکو ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4116 تیرآهن 14 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4120 تیرآهن 16 فایکو 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4117 تیرآهن 16 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4121 تیرآهن 18 فایکو 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4118 تیرآهن 18 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4121 تیرآهن 20 فایکو 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4118 تیرآهن 20 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4122 تیرآهن 22 فایکو 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4119 تیرآهن 22 فایکو 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن آرین ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 13 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4123 تیرآهن 14 آرین 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4124 تیرآهن 16 آرین 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4125 تیرآهن 18 آرین 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4125 تیرآهن 20 آرین 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4125 تیرآهن 22 آرین 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن کرمانشاه ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4127 تیرآهن 14 کرمانشاه 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن ماهان ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4129 تیرآهن 14 ماهان 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4130 تیرآهن 16 ماهان 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4131 تیر آهن 18 ماهان 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن اهواز ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 13 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4125 تیرآهن 14 اهواز 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4126 تیرآهن 16 اهواز 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن روس ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 20 دقیقه پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3640 تیر آهن 33 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3641 تیر آهن 35 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3642 تیر آهن 40 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3643 تیر آهن 45 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3644 تیر آهن 50 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3645 تیر آهن 55 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3646 تیر آهن 60 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن کره ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3647 تیرآهن 33 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3648 تیرآهن 36 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3649 تیرآهن 40 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3650 تیرآهن 45 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3651 تیرآهن 50 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3653 تیرآهن 55 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3652 تیرآهن 60 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن هاش سبک ( HEA )

تیرآهن هاش سبک ( HEA )

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4130 هاش سبک 10 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4131 هاش سبک 12 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4132 هاش سبک 14 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4133 هاش سبک 16 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4134 هاش سبک 18 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4135 هاش سبک 20 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4136 هاش سبک 22 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4137 هاش سبک 24 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4138 هاش سبک 26 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4139 هاش سبک 30 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4140 هاش سبک 32 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4141 هاش سبک 34 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4142 هاش سبک 36 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4143 هاش سبک 38 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4143 هاش سبک 40 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4144 هاش سبک 45 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4145 هاش سبک 50 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4146 هاش سبک 55 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4147 هاش سبک 60 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4148 هاش سبک 65 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4149 هاش سبک 70 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4150 هاش سبک 100 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10

نبشی

نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4710 نبشی آریان فولاد 2/5*40*40 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4715 نبشی آریان فولاد 9*90*90 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4712 نبشی آریان فولاد 9*90*90 - 12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4717 نبشی آریان فولاد 10*100*100 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4716 نبشی آریان فولاد 10*100*100 - 12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4700 نبشی آریان فولاد 10*130*130-12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4718 نبشی آریان فولاد 12*120*120 - 12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4711 نبشی آریان فولاد 12*140*140 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4713 نبشی آریان فولاد 15*150*150 - 12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4714 نبشی آریان فولاد 18*160*160 - 12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18

نبشی

نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4753 نبشی شکفته 3*30*30 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4733 نبشی شکفته 3*30*30 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگزم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4754 نبشی شکفته 4*40*40 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4734 نبشی شکفته 4*40*40 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4755 نبشی شکفته 5*50*50 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4735 نبشی شکفته 5*50*50 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4756 نبشی شکفته 6*60*60 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4736 نبشی شکفته 6*60*60 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4757 نبشی شکفته 8*80*80 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4737 نبشی شکفته 8*80*80 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4731 نبشی شکفته 8*80*80 - 12 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4732 نبشی شکفته 10*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4730 نبشی شکفته 10*100*100 - 12 متری کارخانه ST37 کیلوگرم ;HVOHKI تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18

نبشی

نبشی ظهوریان

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5911 نبشی ظهوریان3*30*30 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
5901 نبشی ظهوریان 3*30*30 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
5912 نبشی ظهوریان4*40*40 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
5902 نبشی ظهوریان 4*40*40 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
5903 نبشی ظهوریان5*50*50 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
5903 نبشی ظهوریان 5*50*50 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
5914 نبشی ظهوریان6*60*60 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
5904 نبشی ظهوریان 6*60*60 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
5905 نبشی ظهوریان8*80*80 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
5905 نبشی ظهوریان8*80*80 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
5910 نبشی ظهوریان10*100*100 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
5900 نبشی ظهوریان 10*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18

نبشی

نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4015 نبشی ناب تبریز3*60*60 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4009 نبشی ناب تبریز3*50*50 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4006 نبشی ناب تبریز3*40*40 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4005 نبشی ناب تبریز3*30*30 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4021 نبشی ناب تبریز4*70*70 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4016 نبشی ناب تبریز4*60*60 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4010 نبشی ناب تبریز4*50*50 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4007 نبشی ناب تبریز4*45*45 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4002 نبشی ناب تبریز4*40*40 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4011 نبشی ناب تبریز5*50*50 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4022 نبشی ناب تبریز5*70*70 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4019 نبشی ناب تبریز5*7/5*7/5 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4008 نبشی ناب تبریز5*45*45 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4024 نبشی ناب تبریز6*80*80 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4023 نبشی ناب تبریز6*70*70 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4020 نبشی ناب تبریز6*7/5*7/5 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4017 نبشی ناب تبریز6*60*60 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4014 نبشی ناب تبریز6*6/3*6/3 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4013 نبشی ناب تبریز5*6/3*6/3 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4012 نبشی ناب تبریز6*50*50 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4025 نبشی ناب تبریز7*80*80 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4003 نبشی ناب تبریز7*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4004 نبشی ناب تبریز8*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4026 نبشی ناب تبریز8*80*80 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4001 نبشی ناب تبریز10*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18

نبشی

نبشی آونگان

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4771 نبشی آونگان 10*100*100 - 12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4770 نبشی آونگان 10*100*100 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4772 نبشی آونگان 12*120*120 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18

نبشی

نبشی سپاهان

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4881 نبشی سپاهان 10*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4880 نبشی سپاهان 10*100*100 - 12 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
4882 نبشی سپاهان 12*120*120 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18

پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی 2 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7002 پروفیل 508 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7003 پروفیل 509 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7004 پروفیل 10*20 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7005 پروفیل 20*20 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7006 پروفیل 20*30 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7007 پروفیل 30*30 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7008 پروفیل 40*20 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7009 پروفیل 40*40 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7010 پروفیل 40*80 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7011 پروفیل 50*30 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7012 پروفیل 50*50 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7013 پروفیل 60*30 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7014 پروفیل 60*60 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7015 پروفیل 80*80 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7001 پروفیل 507 ضخامت 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18

پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی 2/5 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7016 پروفیل 40*40 ضخامت 2/5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7017 پروفیل 50*30 ضخامت 2/5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7018 پروفیل 50*50 ضخامت 2/5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7019 پروفیل 60*30 ضخامت 2/5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7020 پروفیل 60*60 ضخامت 2/5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7021 پروفیل 70*70 ضخامت 2/5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7022 پروفیل 80*80 ضخامت 2/5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7023 پروفیل 80*40 ضخامت 2/5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7024 پروفیل 90*90 ضخامت 2/5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7025 پروفیل 100*100 ضخامت 2/5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18

پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی 3 میل

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7026 پروفیل 50*50 ضخامت 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7027 پروفیل 60*60 ضخامت 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7028 پروفیل 70*70 ضخامت 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7029 پروفیل 80*80 ضخامت 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7030 پروفیل 90*90 ضخامت 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7031 پروفیل 100*100 ضخامت 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7033 پروفیل 140*140 ضخامت 3 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7032 پروفیل 120*120 ضخامت 3 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18

پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی 4 میل

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7034 پروفیل 60*60 ضخامت 4 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7035 پروفیل 70*70 ضخامت 4 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7036 پروفیل 80*40 ضخامت 4 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7037 پروفیل 80*60 ضخامت 4 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7038 پروفیل 90*90 ضخامت 4 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7039 پروفیل 120*120 ضخامت 4 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18
7040 پروفیل 140*140 ضخامت 4 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 22:10 1401/09/18

لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش